ADO.NET Veri Tabanı

ADO.NET (ActiveX Data Object), veri kaynaklarından verileri almak, işlemek, düzenlemek ve veri kaynağına yeni veriler kaydetmek için kullanılan .NET sınıflarının tümüdür. ADO.NET, ADO teknolojisinin .NET ortamındaki yeni versiyonudur. Daha önceden veri kaynaklarına ulaşmada ortaya çıkan kütüphane problemlerini gidermek için Microsoft ve diğer firmalar ODBC (Open DataBase Connectivity) adı verilen
ortak kütüphaneyi geliştirdiler. Böylece bu kütüphane, her türlü veri tabanına erişim için kullanılan bir kütüphane olmuştur.

Bağlı Olmayan Veri Tabanı Erişimi

Önceki teknoloji olan ADO‟da veri tabanındaki verileri listelemek istediğimizde, veri tabanı bağlantısını açıp bir döngü vasıtasıyla verileri alıp döngü sonucunda veri tabanı bağlantısı kapatırdık. Bu prosedür boyunca veri tabanıyla olan bağlantı sık sık açık kalırdı. Bu hale “bağlı veri tabanı erişimi” denir.
ADO.NET teknolojisi ise veri tabanından istenilen verileri aldıktan sonra bağlantıyı kapatmaktadır. Bu hale de “bağlı olmayan veri tabanı erişimi” denir.

Data Providers(Veri Sağlayıcıları)

Veri sağlayıcıları kullanarak veri kaynaklarına bağlanılabilir, onlardan bilgileri alabilir ya da gönderebiliriz. Bu sağlayıcılar içersinde değişik isimlerde sarfedilen detaylı sınıflar ve onların alt sınıfları bulunur.

DbConnection

Bu sınıf “IDbConnection” arayüzünü kullanır ve veri kaynağına bağlanmak için kullanılır. Bağlantı metni (ConnectionString) gibi özellikleri, bağlantıyı açmak için (open) veya bağlantıyı kapatmak için (close) gibi metodlar kullanılır.

DbCommand

Bu sınıf “IDbCommand” arayüzünü kullanılır ve SQL sorgularının çalıştırılması için kullanılır. (ExecuteReader), (ExecuteScalar) gibi metodlar ile bu sorgular çalıştırılır ve sonuçları veri kaynağından alınır.

DbDataReader

Veri tabanından alınan verilerin içinden kayıtları okumak için kullanılır. (Read), (NextResult) gibi metodları bulunur.

DbDataAdapter

“DbDataReader” sınıfı gibi, veri kaynağı ile uygulamamız arasındaki veri alış verişi için kullanılır. Ancak “DbDataReader” sınıfı salt okunur işlemler için kullanılır.

.NET‟te kullanılan veri sağlayıcıları şunlardır;

– .NET FrameWork Data Provider for ODBC : ODBC veri kaynaklarına ulaşmak için kullanılan bir veri sağlayıcıdır. ODBC veri sağlayıcısı ile ilgili üyeler, .Net Framework içinde, System.Data.Odbc isim uzayında yer almaktadır. ODBC sürücüsü yardımıyla, SQL Server’a, Access tablolarına ve ODBC’yi destekleyen veri sürücülerine erişebiliriz.
– .NET FrameWork Data Provider for OLE DB : OLE DB veri kaynaklarına ulaşmak için kullanılan veri sağlayıcıdır. Ole Db veri sağlayıcısının .NET Framework üyeleri, System.Data.OleDb isim uzayında yer alır. Çoğunlukla bu veri sağlayıcısını Access tablolarına erişmek için kullanmaktayız.

– .NET FrameWork Data Provider for Oracle : Oracle veri kaynaklarına ulaşmak için kullanılan veri
sağlayıcıdır. Oracle servis sağlayıcısı, .NET Framework’ün System.Data.OracleClient isim uzayında yer
alan üyelerden oluşur. Oracle veri sağlayıcısının .NET’e yerleştirilmesindeki temel amaç, Oracle veri
tabanlarına OLE DB veri sağlayıcısı ile OLE DB üzerinden değil, doğrudan erişilebilmesini sağlamaktır. Bu
sayede Oracle veri kaynağı ile oluşturulan etkileşimde en iyi performansın elde edilmesi sağlanmıştır.
– .NET FrameWork Data Provider for SQL Server : SQL Server veri kaynaklarına ulaşmak için
kullanılan veri sağlayıcıdır. SQL veri sağlayıcısına ait tüm üyeler, System.Data.SQLClient isim uzayında
yer almaktadır.
– .NET FrameWork SQL Server Mobile Edition : Windows CE yüklü araçlardaki SQL Server Mobile
Edition veri kaynaklarına ulaşmak için kullanılır. System.Data.SqlServerCe isim uzayında yer
almaktadır.

Connection Sınıfı

Connection sınıfı veri tabanıyla bağlantı kurmak ve bağlantıyı düzenlemek için kullanılan bir nesnedir. Bu
nesnenin dört temel öğesi vardır. Bunlar;

– OleDbConnection
– OdbcConnection
– SqlConnection
– OracleConnection’ dır.

ADO.NET kullanılarak veri tabanından veri alma iĢlemlerini en basit olarak aşağıdaki adımlarla
özetleyebiliriz:

1.Bağlantı nesnesi oluşturulur
Connection sınıflarından birine ait bir nesne oluşturulur.
2.Komut nesnesi oluşturulur
SQL ifadesini ve Stored Procedure ismini içinde bulunduran Command sınıflarından birinin nesnesi
oluşturulur.
3.Bağlantı açılır
Oluşturulan bağlantı nesnesi kullanılarak bağlantı açılır. Bu işlem komut nesnesi oluşturmadan öncede
gerçekleştirilebilir. Ancak henüz oluşturulmamış bir SQL nesnesi yok iken veri tabanı sunucularını meşgul
edeceğinden komut nesnesi oluşturup bağlantının açılması daha etkin olacaktır.
4.Komutu çalıştırır ve veriler okunur
Komut nesnesi çalıştırılır ve sorgunun türüne göre veriler değerlendirilir. Select, Insert, Update, Delete gibi SQL
sorgularının kullanılması burada gerçekleştirilir.
5.Okuma nesnesi kapatılır
DataReader türünde bir nesne ile veriler okunuyorsa burada nesne kapatılır. Eğer DataReader türünde bir nesne
kullanılmıyorsa okuma nesnesi oluşturulmadığı için kapatılmasına gerek yoktur.
6.Bağlantı kapatılır.
Burada oluşturulan bağlantı nesnesi (close) metodu kullanılarak kapatılır ve veri sunucusuna Bağlantıyla benim
işim bitti kapatabilirsin gibi bir mesaj gönderilmiş olur.

-Uygulamalarımız Microsoft Access veri tabanında hazırlayacağımızdan dolayı OleDbConnection sınıfını
kullanacağız.


Hasan Adıgüzel – (İletişim : mesmed@programmer.net)